Projekt odstránenia kopca

Ekologicky a zodpovedne recyklujeme dedičstvo z obdobia socializmu

Najbližšie obdobie bude z tzv. petržalského kopca pri Azúrovej ulici ubúdať. Práce na prvej etape potrvajú približne jeden rok (do zimy 2024), pričom spracujeme 300-tisíc ton materiálu. V CRESCO Real Estate pristupujeme k projektu s veľkým ohľadom na kvalitu bývania obyvateľov Slnečníc.

S prácami sme začali v novembri 2023 odstraňovaním náletovej zelene. Začiatkom roka 2024 sme plynule prešli na samotnú recykláciu a odborné odstránenie prvej časti kopca.

Všetky ďalšie dôležité informácie o projekte nájdete nižšie na webovej stránke.

Ako kopec vznikol

Počas socializmu, v 70. rokoch, bola kvôli výstavbe panelového sídliska zbúraná pôvodná Petržalka. Ďaleko za vtedajším koncom mesta, na území pri dnešnej Azúrovej ulici, boli vyvezené tehly, betón, komíny, strechy a mnoho ďalšieho. Stavebný odpad bol zakrytý zeminou, kopec časom zarástol náletovou zeleňou a stal sa súčasťou krajiny.

Priebeh odstraňovania kopca

Čo presne sa v kopci tohto dedičstva socializmu nachádza, dnes s istotou nevieme, ale sme pripravení na všetky varianty tak, aby sme potenciálne zdravotne rizikové materiály odborne a bezpečne zlikvidovali. Na odstraňovanie budú dohliadať oprávnené osoby a odborníci, ktorí podľa vykonaných analýz zvolia vhodný technologický postup recyklácie alebo likvidácie materiálu.

Majú obyvatelia Slnečníc dôvod na obavy?

Nie. Práce na kopci vykonávame na základe právoplatných stavebných povolení Mestskej časti Bratislava-Petržalka a súhlasu Okresného úradu Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie. Samotný kopec a ani predošlé práce na ňom neboli nikdy zdravotne rizikové pre obyvateľov Slnečníc.

K projektu ale pristupujeme zodpovedne a preventívne budeme testovať nielen podzemné vody a kvalitu ovzdušia, ale aj vzorky zo sterov z omietok budov v blízkosti kopca. O meraniach budeme informovať na tejto stránke. Počas projektu nebude možné úplne zamedziť vzniku prašnosti, budeme ju však eliminovať do najvyššej možnej miery kropením kopca aj komunikácií. Viac o postupoch a preventívnych opatreniach sa dočítate nižšie.

umelý kopec petržalka

Čo všetko sa v kopci nachádza

V prvej fáze odstránime približne štvrtinu kopca, čo predstavuje 300-tisíc ton vyseparovaného materiálu. Väčšinou ide o zeminu, tehly, betón, plechy a ďalší zdravotne neškodný odpad.

Vďaka nálezom a prieskumným meraniam ale vieme, že v kopci sa v malých množstvách nachádza aj eternit, ktorý obsahuje azbestové vlákna. Keď naň narazíme, sme pripravení ho spolu s odborníkmi a podľa zákonom nariadených postupov stabilizovať a bezpečne odviesť z územia k následnej likvidácii.

Tohto materiálu je v kopci veľmi malé množstvo, desaťtisíciny promile z celkového objemu. Azbest ako minerál, ktorý sa bežne vyskytuje aj v prírode, nie je pre zdravie ľudí ani zvierat nebezpečný, ak sa neláme alebo nedrobí a nedôjde k vdýchnutiu veľkého množstva jeho vláken. 

Azbest sa vďaka výborným protipožiarným a tepelne izolačným vlastnostiam využíval pri stavbe väčšiny súkromných aj verejných stavieb napríklad ako súčasť strešných krytín či izolačných vložiek do komínov. Nebezpečný je iba v prípade, ak dôjde k narušeniu jeho štruktúry. Vtedy hrozí, že sa do ovzdušia dostanú drobné vlákna, ktoré po vdýchnutí vo veľkých množstvách môžu spôsobiť zdravotné problémy. Takéto množstvá sa však v ovzduší okolo Azúrovej ulice nebudú vyskytovať.

Výskyt azbestu je v ovzduší v čiastkových množstvách úplne bežný. Niektoré väčšie slovenské mestá, ako je napríklad Nitra, majú v ovzduší do 200 jednotiek azbestu, pričom norma pre interiéry je 1 000 jednotiek. Pre otvorené prostredie, akým je okolie kopca, norma neexistuje, napriek tomu budeme úrovne azbestu v ovzduší neustále monitorovať. Aj merania z minulosti preukázali, že sa azbest ani v minimálnych koncentráciách pri prácach nedostával k obytným budovám.

Odstránenie kopca v Petržalke

Legenda:

V minulosti nahromadený materiál
Pôvodný navážkový val
1. etapa

Ako bude prebiehať odstránenie kopca?

Bezpečne a transparentne

Slnečnice kopec
Firmy s oprávneniami, geológovia a ďalší odborníci budú robiť analýzy a dohliadať nad vykonávanými prácami.
Viac o odborníkoch
Kopec petržalka
Následne vhodnými technologickými postupmi prebehne separácia materiálov.
Umelý kopec Petržalka
O vyseparovaný odpad sa postarajú spoločnosti špecializované na jeho likvidáciu.
Viac o spoločnostiach
Pohrebisko Petržalky
Väčšina materiálu (zemina a betónová drvina) bude odborne a ekologicky zrecyklovaná a pripravená na ďalšie použitie.
Petržalský kopec
Odvoz materiálu a nebezpečného odpadu zabezpečia oprávnené spoločnosti.
Viac o spoločnostiach
Zodpovedne a s ohľadom na komfort bývania obyvateľov Slnečníc
Odstránenie kopca so sebou prinesie určitú prašnosť, ktorú sa budeme snažiť v najväčšej možnej miere minimalizovať.
  • S prácami začíname pred zimou, kedy sa dá predpokladať najnižšia prašnosť.
  • Prašnosť znižujeme aj stovkami metrov automatizovaných zavlažovacích potrubí.
  • Nákladné autá, ktoré budú zabezpečovať odvoz materiálu z kopca, pôjdu zníženou rýchlosťou tak, aby eliminovali prašnosť na nespevnených cestách.
  • S odstraňovamím kopca začíname zo strany ďalej od Azúrovej ulice, aby kopec tvoril čo najdlhšiu možnú dobu prirodzenú bariéru medzi prácami a domami za Azúrovou ulicou.
  • Plynulosť premávky na Azúrovej ulici nebude obmedzená. Odvoz materiálu realizujeme poza kopec, čo najďalej od obydlí.

Aktuálne informácie a merania

Počas trvania projektu tu nájdete novinky a výsledky preventívnych meraní kvality podzemnej vody, ovzdušia a zo sterov z omietok z okolitých budov.
Pahorok Petržalky

FAQ Azbestový kopec Petržalka

Ako dlho bude trvať 1. etapa odstraňovania kopca a ktorej časti sa to týka?
Predpokladáme, že prvá etapa bude trvať približne rok. Prípravné práce sú naplánované od novembra 2023, samotné spracovávanie kopca by malo prebehnúť od decembra 2023 do decembra 2024. Počas tejto doby z kopca ubudne približne jedna štvrtina. Pôjde predovšetkým o materiál z odvrátenej strany od Azúrovej ulice, ďalej bude kopec úplne odstránený až po úroveň približne predajného miesta na Žltej 2.
Máte na odstraňovanie kopca splnené všetky povinnosti?
Áno, na separáciu, zhodnocovanie, odvoz i likvidáciu odpadu máme zmluvne dohodnuté špecializované firmy, ktoré majú na túto prácu všetky potrebné registrácie a oprávnenia. Počas činnosti na kopci bude prítomný aj stály geologický dohľad a k tomu aj technický dozor investora a odborník na nakladanie s odpadmi nad rámec povinností, ktoré nám ukladajú zákony. Súčasťou bude aj monitoring podzemnej vody. Pravidelne budeme tiež odoberať vzorky vzduchu a pôdy. Navyše budeme robiť stery z okolitých budov a technický dozor bude dohliadať nad výkonom prác, kontrolovať napr. váhy odpadu, či, v akom množstve, a kam odišiel.
Kto bude odstraňovať nebezpečný odpad?

Na priebeh celého odstraňovania a bezpečné nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom sme komplexne pripravení. Práce na odstraňovaní kopca zabezpečujú špecializované, odborne spôsobilé firmy, ktoré s prípadným nebezpečným odpadom vedia a môžu nakladať v súlade s platnými predpismi. Nad rámec povinností, ktoré ukladá zákon, na práce po celý čas trvania projektu dohliadajú aj odborníci na geológiu, odpady a technický dozor investora.

Zoznam dodávateľov si môžete pozrieť tu.

Čo všetko kopec obsahuje?
Približne 80 % materiálu je zemina, ktorú je potrebné oddeliť od ostatného materiálu a môže byť ďalej použitý. Prevažný zbytok odpadu je betón, ktorý sa recykluje na drvinu, ktorú možno znovu využiť pri stavbe. Ostatný stavebný odpad sa zlikviduje podľa predpisov, najčastejšie skládkovaním. Jeho odstránením skultivujeme okolie Slnečníc a pripravíme ho na ďalší rozvoj.
Je prítomný v kopci nebezpečný materiál?
Obyvatelia sa nemusia obávať akéhokoľvek ohrozenia ich zdravia, sme pripravení aj na prípady, že by sa v kopci našiel nebezpečný materiál. Vieme, že sa v kopci nachádzajú malé množstvá azbesto-cementových stavebných materiálov, ktoré pochádzajú zo strešných krytín či komínových vložiek zbúraných rodinných domov. Na bezpečné nakladanie s ním sme komplexne pripravení vrátane dodávateľa odborne spôsobilého na nakladanie s azbestom. Ide však o malé množstvá, ktoré sa smerom k obývanej časti Slnečníc nemajú ako dostať.
Čo budete robiť proti prašnosti?

Budeme mať automatické opatrenia vo forme kropenia ciest a zeminy, čo významne zníži prašnosť. Zeminu nemôžeme navlhčiť úplne, pretože by sme stavebný odpad nevedeli triediť. Na to musí ostať sypký.

Z našich skúseností dochádza k najväčšej prašnosti v dôsledku pohybu nákladných vozidiel, nie kvôli samotnému „bagrovaniu“. Aby sme obmedzili prirodzenú prašnosť, znížime rýchlosť pohybu nákladných vozidiel, aby prach toľko nevírili a budeme ich smerovať po stavebnej komunikácii poza kopec. Zároveň kopec plánujeme začať odstraňovať zo strany železnice, takže jeho predná časť bude počas významnej časti prác prirodzenou bariérou brániacou šíreniu prachu do Zóny viladomy.

Čo budete robiť proti hluku?
Obmedziť samotný hluk počas výkopových prác nedokážeme, ale obyvatelia, ktorí si vo svojom okolí výstavbu zažili, vedia, že je to zvládnuteľné. Snažíme sa byť pri našej činnosti čo najviac ohľaduplní. Najväčším zdrojom hluku sú pri tomto type prác nákladné vozidlá. Našim dodávateľom sme preto stanovili rýchlostný limit pre ich nákladné vozidlá odvážajúce materiál, čo by malo tiež pomôcť znížiť hluk vnímaný obyvateľmi.
Bude počas odstraňovania kopca obmedzená premávka na Azúrovej ulici?
Nie, všetky vozidlá prichádzajúce a odchádzajúce zo stavby pôjdu po komunikácii poza kopec zo strany železnice. Toto riešenie sme zvolili aj kvôli zníženiu prašnosti a hluku v Zóne viladomy, aj z dôvodu, aby sme neobmedzovali dopravu na frekventovanej Azúrovej ulici.

Máte akékoľvek ďalšie otázky? Renovácia kopca

Opýtajte sa nás na čokoľvek v súvislosti s odstraňovaním kopca stavebného odpadu v Petržalke.